مشاوره

رواندرمانی

دوره های آموزشی و پیشگیری

کمکهای تخصصی

موضوعات مشاوره

شیوه های کار بالینی

© دکتر محمد راه رخشان  Impresum

دکتر محمد راه رخشان
رواندرمانی و مشاوره

بیوفیدبک و نویروفیدبک

تنظیم و تاثیر

مطب روانشناسی و رواندرمانیروشی که در اینجا کوتاه معرفی شده‌است یک قسمت از جدیدترین امکانات تقویت سطح هوشیاری در دنیای امروز رواندرمانی است که پشتوانه تحقیقی بسیار زیادی دارد. هوشیاری در اینجا به معنی سطحی از فعالیت ذهنی و روانی است که در این حال توجه باز انسان را می‌طلبد به روندهایی در بدن که بدون ارزش گذاری، در اینجا و این لحظه صورت می‌گیرد. کمکی است برای هوشیار شدن به حالات بدن و اعضای آن بدون جلوگیری

از تداخل افکار مزاحم و غیر مزاحم.


تقویت هوشیاری  

انجام دائمی این تمرین به کم کردن سطح عکس‌العملهای بدن و روان نسبت به هیجانات مزاحم و شدید کمک می‌کند.