مشاوره

رواندرمانی

دوره های آموزشی و پیشگیری

کمکهای تخصصی

موضوعات مشاوره

شیوه های کار بالینی

© دکتر محمد راه رخشان  Impresum

دکتر محمد راه رخشان
رواندرمانی و مشاوره

بیوفیدبک و نویروفیدبک

تنظیم و تاثیر

مطب روانشناسی و رواندرمانی

رواندرمانی مشاوره دوره های آموزشی و پیشگیری بیوفیدبک آرامش یابی کارشناسی دادگاه خانواده

رواندرمانی

مشاوره خانواده و زوج

دوره های آموزشی و پیشگیری


بیوفیدبک و نویرو فیدبک


دوره آموزش آرامش یابی


کارشناسی دادگاه خانواده

.

خدمات مطب


I