مشاوره

رواندرمانی

دوره های آموزشی و پیشگیری

کمکهای تخصصی

موضوعات مشاوره

شیوه های کار بالینی

© دکتر محمد راه رخشان  Impresum

دکتر محمد راه رخشان
رواندرمانی و مشاوره

بیوفیدبک و نویروفیدبک

تنظیم و تاثیر

مطب روانشناسی و رواندرمانی
Praxis Dr. Rahrakhshan

Psychologisch-Psychotherapeutische Praxis
Dr. Phil. Dipl.-Psych. Mohammad Rahrakhshan
Wartenau 1

22089 Hamburg


Tel.: 040 41307797

Fax: 040 41307820

E-Mail: dr.rahrakhshan@psych-praxis.org

www.rawanshenasi.de,      www.psych-praxis.org

آدرس ایمیل شما

برای قرار ملاقات از طریق تلفن و یا از فرم زیر استفاده کنید