مشاوره

رواندرمانی

دوره های آموزشی و پیشگیری

کمکهای تخصصی

موضوعات مشاوره

شیوه های کار بالینی

© دکتر محمد راه رخشان  Impresum

دکتر محمد راه رخشان
رواندرمانی و مشاوره

بیوفیدبک و نویروفیدبک

تنظیم و تاثیر

مطب روانشناسی و رواندرمانی

با شیوه بیوفیدبک و نویروفیدبک می توان بسیاری از بیماریها و اختلالات را بدون استفاده از دارو بهبود بخشیده و تغییر داد.

برای مثال می توان به کاربرد این دو شیوه برای این موارد در مطب من اشاره کرد:


بیوفیدبک و نویروفیدبک دوشیوه تشخیصی و درمانی هستند که بر اساس پس خوراند زیستی عمل می کنند و این امکان را در اختیار قرار می دهند تا با جایگزینی یعنی امکان اینرا فراهم می آورند تا بتوان با بهره گیری از سیستم های کامپیوتری (تصویری و صوتی) بر نحوه کارکرد مغز (سیستم اعصاب مرکزی و جانبی) و ارگانها حیاتی بدن (خوراندها و پس خوراندها) هوشیار شد و تنظیم و کنترل فعالیتهایی مانند استرس و برانگیختگی و یا آرامش یابی، تقویت هوشیاری و تمرکز و کنترل افکار و هیجانات را ممکن کرد. در اساس این روشها جایگزین مصرف داروهای آرامبخش شده و به فرد آموزش می دهند که با تاثیر فکر و ذهن تغییرات و تاثیرات روندهای بدنی را در کنترل خود در آورد.

تفاوت بیوفیدبک و نویروفیدبک در نوع سنسورها و نوع سگنالهای اندازه گیری قابل توضیح است. در بیوفیدبک دریافت و بازخورد سیگنالهای سیستم اعصاب جانبی و ارگانهای وابسته به آنها در مرکز درمان قرار دارد و در نویروفیدبک از شیوه ها و دستگاههایی استفاده می شود که مربوط به دریافت و بازخوراند سیگنالهای اعصاب مرکزی (مغز) هستند.

بیوفیدبک و نویروفیدبک