مشاوره

رواندرمانی

دوره های آموزشی و پیشگیری

کمکهای تخصصی

موضوعات مشاوره

شیوه های کار بالینی

© دکتر محمد راه رخشان  Impresum

دکتر محمد راه رخشان
رواندرمانی و مشاوره

بیوفیدبک و نویروفیدبک

تنظیم و تاثیر

مطب روانشناسی و رواندرمانی

موضوعاتی که کارشناس روانشناسی در باره آنها با دادگاه خانواده همکاری می کنر به موارد زیر بر می گردند:


تشخیص صلاحیت مادر و پدر برای کفالت فرزندان

تشخیص ماندن با مادر و یا با پدر

تشخیص و تنظیم رابطه و حق ملاقات با فرزندان

تشخیص توانایی و یا عدم توانایی والدین در تعلیم و تربیت

تشخیص وجود خطرات برای سلامتی روانی و جسمی فرزندان

رسیدگی و تشخیص گرفتن و دادن حق سرپرستی

وقتی قاضی یک پرونده برای تصمیم گیری نیاز به روشن شدن سوالات مربوط به روابط والدین و فرزندان آنها را احساس کند برای روشن شدن این موضوع به روانشناسی که بعنوان کارشناس مسائل خانواده فعالیت می کند مراجعه کرده و کارشناس برای روشن شدن سوالات دادگاه در ارتباط با خانواده قرار می گیرد.

مرکز توجه دادگاه و کارشناسی که از طرف دادگاه برای ارائه نظر کارشناسی گمارده می شود تنها در نظر گرفتن صلاح و حفظ سلامتی فرزندان است. درستی و یا نادرستی طلاق تنها بعهده زن و شوهر است و وظیفه قانون و دادگاه تعیین سرنوشت فرزندان است. برای این تصمیم گیری دادگاه در صورت وجود ابهام به کارشناس مراجعه می کند.

طبق قوانین قضایی مربوط به خانواده در آلمان هنگام جدایی و طلاق زن و مرد مهمترین موضوع تعیین حق سرپرستی فرزندان خردسال و تنظیم روابط والدین با فرزندانشان است

کارشناس روانشناسی در مواقع تصمیم گیری قضایی

تعین کارشناس و فعالیت وی روی یک مورد ارجاعی تنها بعهده دادگاه و شخص قاضی پرونده است.


بچه ها ...


وقتی با سرزنش و انتقاد زندگی می‌کنند می آموزند بی اعتماد به خود باشند.

وقتی با خشونت زندگی می‌کنند می آموزند که جنگجو باشند.

وقتی با ترس زندگی می‌کنند می آموزند که بُزدل باشند.

وقتی با ترحم زندگی می‌کنند می آموزند که به خود احساس ترحم داشته باشند.

وقتی با تمسخُر زندگی می‌کنند می آموزند که خجالتی باشند.


وقتی با حسادت زندگی می‌کنند می آموزند که در خود احساس گناه داشته باشند.


اما ...


اگر با شکیبایی زندگی کنند بردباری را می آموزند.

اگر با تشویق زندگی کنند اعتماد و اطمینان را می آموزند.

اگر با پاداش زندگی کنند با استعداد بودن و پذیرندگی را می آموزند.

اگر با تصدیق شدن زندگی کنند عشق را می آموزند.

اگر با توافق زتدگی کنند دوست داشتن خود را می آموزند.

اگر با تایید زندگی کنند با هدف زندگی کردن را می آموزند.

اگر با صداقت زندگی کنند حقیقت را می آموزند.

اگر با انصاف زندگی کنند دفاع از حقوق را می آموزند.

اگر با اطمینان زندگی کنند اعتماد به خود و اعتماد به دیگران را می آموزند.

اگر با دوستی و محبت زندگی کنند زندگی در دنیای امن را می آموزند.


بچه شما چطور زندگی می کند و چه می‌آموزد؟