مشاوره

رواندرمانی

دوره های آموزشی و پیشگیری

کمکهای تخصصی

موضوعات مشاوره

شیوه های کار بالینی

© دکتر محمد راه رخشان  Impresum

دکتر محمد راه رخشان
رواندرمانی و مشاوره

بیوفیدبک و نویروفیدبک

تنظیم و تاثیر

مطب روانشناسی و رواندرمانی

تمرکز کار بالینی من در مطب

اختلال خلقی

اختلالات خلقی / عاطفی


اختلال اضطرابی

اختلالات اضطرابی / هیجانی


اختلال شخصیت

اختلالات شخصیت


اختلال شخصیت

اختلالات پس آسیبی


روانپریشی

روانپریشی


طبقه بندی اختلالات شناخته شده روانی در کار رواندرمانی و یا روانشناسی بالینی از طرفی نشان می دهد که چه طبقات و انواعی از اختلالات روانی شناخته شده اند و از طرف دیگر رابطه درونی اختلالات روانی مختلف را شناسایی کرده و تعریف می کند. در کار بالینی هر رواندرمانگری بنا بر جهت گیری های خود بر روی تعدادی معین از اختلالات روانی متمرکز می شود و با اینکار در شناخت  وکار بالینی با مراجعین خاصی قرار می گیرد.
در اینجا تمرکز کار بالینی من در مطب با توضیحات مختصری معرفی شده اند.
با کلیک بر روی هر کدام از طبقه بندیها به صفحه ادامه توضیحات هدایت می شوید. این اطلاعات برای عموم نوشته شده اند.