مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

دستگاههای بیوفیدبک و نویروفیدبک

بیوفیدبک و نویروفیدبک دوشیوه تشخیصی و درمانی هستند که بر اساس پس خوراند زیستی عمل می کنند. و امکان اینرا فراهم می آورند تا بتوان با بهره گیری از سیستم های کامپیوتری (تصویری و صوتی) بر نحوه کارکرد مغز (سیستم اعصاب مرکزی) و واکنشهای سیستم أعصاب جانبی و ارگانها حیاتی بدن (خوراندها و پس خوراندها) هوشیار شد. با این هوشیاری میتوان تنظیم و کنترل فعالیتهایی مانند استرس و برانگیختگی و یا آرامش یابی، تقویت هوشیاری و تمرکز و کنترل افکار و هیجانات را ممکن کرد. در اساس این روشها جایگزین مصرف داروهای آرامبخش شده و به فرد آموزش می دهند تا بتواند رفته رفته با تاثیر فکر و ذهن بصورت خودخواسته روندهای بدنی را تغییر داده، برا آنها تاثیر گذاشت و در کنترل خود در آورد.بوسیله بیوفیدبک و نویروفیدبک میتوان علائم اختلالات روانی و روان تنی را به تصویر درآورد و تشخیص داد و ظرف مدت نسبتا کوتاهی آن علائم را تغییر داد و یا کاملا بهبود بخشید. برای مثال از این روشها در کار بالینی بخصوص برای این استفاده میشود.


اختلالات اضطرابی و هراسی

اختلال افسردگی

اختلالات تکانشی

اختلال تراوما و استرس

اختلالات خواب

کمبود سطح هوشیاری و تقویت تمرکز

تاثیر بر کارکردهای عروقی مانند فشارخون 

 درد ها و گرفتگی عضلانی

سردرد \ میگرن


تفاوت بیوفیدبک و نویروفیدبک أساس در نوع سنسورها و نوع سگنالهای قابل اندازه گیری آنها است. در بیوفیدبک، دریافت و بازخورد سیگنالهای «سیستم اعصاب جانبی» و ارگانهای وابسته به آنها در مرکز کار درمان قرار دارد و در نویروفیدبک، از سنسورهایی استفاده می شود که مربوط به دریافت و بازخوراند سیگنالهای «سیستم اعصاب مرکزی» (مغز) هستند.