مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی


تمرین کوتاهی که در اینجا آمده است یک تکنیک و یک امکان برای تقویت سطح هوشیاری است.  هوشیاری در اینجا به معنی سطحی از فعالیت ذهنی و روانی است که در این سطح توجه انسان بدون ارزش گذاری را میطلبد. توجه به هر چه که در اینجا و در این لحظه توسط حواس انسان دریافت میشوند. این تمرین کمکی است برای هوشیار شدن و وقوف به هر چیزی که به حوزه آگاهی میرسند و مشاهده آنها بدون تاثیرگذاری و ایجاد اختلال در آنچه به آگاهی در میایند.


تمرین تقویت هوشیاری

برای آشنایی، یادگیری و تسلط بر این تمرین میتوانید از فایل صوتی زیر استفاده کنید.


تمرین تقویت هوشیاری

فرامین


تمرین