مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

.

راهنما و روند کلی کار در خانواده درمانی و زوج درمانی


پس از تماس با مطب از طریق فرم زیر و درخواست ملاقات برای خانواده درمانی و یا زوج درمانی، مجموعه ای شامل پرسشنامه، اطلاعات لازم و قرارداد درمانی (شامل نکات قراردا و هزینه جلسات) به آدرس ایمیل شما ارسال میشود.

بعد از پر کردن و ارسال آنها  به مطب (پستی و ی ابا ایمیل) نوبت ملاقات اول  تنظیم شده و به شما خبر داده میشود.

در جلسه اول یه اندازه کافی به رئوس و أساس مشکلات موجود در رابطه افراد پرداخته میشود تا معلوم شود که آیا با اقدامات روانشناسی میتوان برای موضوعات و مشکلات قدم برداشت و اگر اینطور تشخیص داده شود به این موضوع پرداخته میشود که به چه تعداد جلسه و اقدامات دیگر نیاز است.

در پایان جلسه نیز این مفاد در قراردای ثبت شده و در اختیار شرکت کننده گان قرار میگیرند.

بدنبال آن قرار جلسات لازم تنظیم میشود.در سیستم بهداری آلمان،  خدمات رواندرمانی

جزء خدمات بیمه های درمانی است. بیمه های درمانی پرداخت هزینه درمان بیماری را بعهده میگیرند، ولی چون مشاوره موضوع درمان بیماری نیست هیچ بیمه ای هزینه مشاوره را برعهده نمیگیرد.


هزینه  جلسات مشاوره و خانواده درمانی

هزینه جلسات مشاوره خانواده درمانی و زوج درمانی هزینه های شخصی هستند و بعهده شخص مراجعه کننده. در اولین جلسه پس از تشخیص موضوعات زمینه ساز و سنجیدن اقدامات تخصصی لازم برای دوره مشاوره، همه چیز در شکل قرارداد کتبی تنظیم میشود.


تعداد جلسات خانواده و زوج درمانی اساسا بعد از  تشخیص در جلسه اول مشخص میشود و بنا بر تشخیص بین ۶ الی ۱۲ جلسه خواهد بود. هر جلسه ۱۰۰ دقیقه را در بر میگیرد. هزینه جلسات بر طبق تعرفه کاری رسمی در قرارداد اولیه نوشته شده است که در اولین تماس درخواست ملاقات برای شما ارسال میشود.