مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

نام

نام خانوادگی

آدرس پستی

کد پستی

شهر

تلفن دستی

معنا و جایگاه استرس و کنار آمدن با آن

زندگی مهارتهای بسیار زیادی را میطلبد و مهارتها آموختنی هستند. کسب و پرورش مهارتهای زندگی پایانی ندارد و اینکار تنها با زندگی در دنیای واقعی و تاثیرگذاری و تاثیرپذیری متقابل با دیگران و با چیزها ممکن است. یکی از این مهارتها «آرامش یابی» است، یعنی اقدامی هدفمند برای باز تولید قوای جسمی و روانی که در طول شبانه روز و در پاسخگویی به موضوعات مختلف از سطح آن کاسته میشود.

بدنیا آمدن انسان مانند قدم زدن بر روی یک خیابان صاف و مستقیم نیست و زندگی بعد از تولد نیز همیشه مملو از فراز و نشیب های زندگی واقعی است. موضوعات زندگی پایانی ندارند. و حتی میتوان گفت و استدلال آورد که اگر رشدی در زندگی وجود دارد، این رشد از قبل رابطهای است که بین شرایط واقعی زندگی و تاثیرپزیری و تاثیرگذاری انسان به کمک  مهارتهای او در روبرو شدن با موضوعات زندگی ممکن است و با تصمیمات انسان در لحظه های قرارگرفتن روبروی موضوعات زندگیش.

 در دنیای مدرن سرعت تغییر چیزها شدید شدهاست و انسان در طول زمان کوتاهی در معرض تغییرات مختلف قرار دارد: تنوع شدید دیدنیها، شنیدنیها و ... در این حال زمان کمتری برای بودن با خود و تجربه هوشیار لحظههای زندگی باقی میماند. در این حال هر کسی نیاز به رابطه بیشتر با خود  دارد. البته این نیاز چیز تازهای نیست و در بسیاری از فرهنگها از زمانهای بسیار دور راههایی برای این نوع «با خودخلوتکردنها»  بوجود آمدهاند (مثل مدیتاتسیون و یا ذن در بودیسم که نشاندهنده وجود این نیاز در گذشته هستند). آرامیدگی نقطه مقابل فشار یا برانگیختگی است و این دو، دو کفه یک ترازو را میسازند. همانطوری که هیچ آدم زندهای نمیتواند دائم در با فشار زندگی کند و از آن صدمه نبیند، هیچ کس نیز نمیتواند دائم در آرامیدگی بسر ببرد و سالم باشد. موضوع اساسی در این میان تعادلی است که باید هر زمان بین این دو کفه ترازو برقرار شود تا اگر فشار زیاد شد قابل کنترل باشد و در عین حال آرامش نیز آنقدر زیاد نشود که انسان به خلسه فرو برود. 


در طی این سمینار آخر هفته


در قسمت اول سمینار که بیشتر ساختار شناخت و آگاهی دارد با مفاهیم استرس و مهارتهای زندگی در مداخله و برخورد کارآمد با استرس و استرسهای روانی های روزمره آشنا میشوید. سپس امکان بررسی و تحلیل استرسهای روانی خود را میشناسید و بدنبال آن مهارتهای خود را میسنجید.


در قسمت دوم این شناختها را در غالب یک برنامه ریزی و تحلیل یکپارچه در مورد فرد خود قرار میدهید و سایه روشنهای خود را در روبرو شدن با تسترس های روانی خود بدست میاورید.


در قسمت سوم و چهارم مهارتهای مداخله ای کارآمد در روبررویی با استرس را عملا میشناسید و آنها را در غالب تمرینات عملی به اندازه ای تمرین میکنید که بتوانید بهآنها در خارج از فضای سمینار نیز روزانه عمل کنید.

در بخش عملی این دوره هر شرکت کننده هدایت می شود تا تمرینات خاص این دوره را عملا انجام دهد و تاثیرات آنرا تجربه کند.

در پایان کلاس، پوشه حمایتی شامل جزوه، منابع و سی دی هدایت تمرینات در اختیار هر شرکت کننده قرار خواهد گرفت که ادامه و تسلط یابی به تمرینات را در خانه فراهم خواهد کرد


برای شرکت در یک سمینار دوروزه آخر هفته ای لازم است که از طریق فرم زیر ثبت نام کنید.
هر دوره با رسیدن به حداقل تعداد شرکت کننده (8 نفر) برگزار خواهد شد.

تاریخ شرکت و اطلاعات دیگر در مورد هر دوره، از طریق ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.


هزینه سمینار به همراه پوشه حاوی جزوه و سی دی سمینار برای هر شرکت کننده ۱۲۰ یورو است.


برای ثبت نام و قرار گرفتن در لیست انتظار فقط از فرم زیر استفاده کنید.

بعد از دریافت ثبت نام، تلفنی با شما تماس گرفته خواهد شد و بدنبال آن شرکت شما تایید خواهد شد.