مطب روانشناسی

دکتر محمد راه رخشان


روان درمانی . مشاوره . زوج و خانواده درمانی

اهمیت تست بعنوان یک وسیله و یا ابزار


تستهای روانشناختی ابزارهای تحقیق و تشخیص در روانشناسی هستند که با کمک

آنها میتوان اطلاعات لازم را برای آزمودن یک فرضیه  بدست آورد. هر فرضیه ای تنها زمانی تایید میشود که صحت آن توسط اطلاعاتی که در جریان تحقیق جمع آوری میگردند به اثبات رسیده باشد. به این معنا هر نظریه  زمانی علمی است که برای بیان خود پشتوانه و اعتبار تحقیق علمی داشته باشد.

برای مثال اگر بخواهیم بدانیم درصد شیوع اختلالات روانی در بین جمعیت یک شهر چقدر است، پرسشنامه ای را شامل سئوالاتی که وجود این اختلالات را مورد پرسش قرار میدهند تهیه کرده و پس از آزمایشات مقدماتی لازم, این پرسشنامه را بصورت اتفاقی و یا بصورت انتخابی بین گروه و یا جمعیتی از افراد شهر پخش کرده و پاسخهای آنها را مورد ارزیابی قرار میدهیم. از این راه دیدی عینی تر از چیزهایی بدست میآیند که تا آنزمان تنها میشد در باره آنها حدس زد و  فرضیه داشت.

هر تست روانشناختی یک موضوع دقیق و معین را میسنجد و اطلاعاتی که از اینراه بدست میآیند قابل تعمیم دادن به موضوعات دیگر، افراد دیگر و زمانهای دیگر نیستند. تستها اطلاعاتی در اختیار قرار میدهند ولی این اطلاعات تنها در چهارچوب یک نظریه علمی قابل تعبیر و تفسیر هستند. به این معنا نتایج اطلاعاتی تستها تشخیص نیست.


جایگاه و ارزش کاربردی تست


در کار رواندرمانی تستهای روانشناختی کاربرد و معنای خاصی دارند. در طی سالهای اخیر برای کار بالینی دستگاهها و ابزارهای پیشرفته و دقیقی ساخته شده اند که اطلاعات مختلف و چندین جانبه ای را در اختیار متخصصین قرار میدهند تا تشخیص اختلالات (و همچنین برنامه ریزی درمانی) بهتر و سریعتر صورت بگیرد. ولی در کنار تستها اصلی ترین ابزار تشخیص در رواندرمانی همان مصاحبه بالینی است. جایگاه تست در کار بالینی مانند استفاده از گوشی قلب  و یا دستگاه فشار خون است در دست پزشک. به این دلیل ارزیابی و تحلیل نتایج تستها تنها در صلاحییت افراد متخصص است و تنها زمانی نتایج تستها ارزش واقعی دارند که اینکار توسط رواندرمانگر و با بررسی بسیاری از فاکتورهای دیگر در طول دوره تشخیص صورت بگیرد.


 

برای این صفحه تعدای تست روانشناختی تدوین شده اند که همگی جنبه خودشناسی اولیه و خود یاری را دارند، و اساسا حتی به لحاظ ساختاری نیز با تستهایی نورمبندی شده که در کار بالینی و برای تشخیص از آنها استفاده میشود تفاوت دارند. این تستها  فقط به این منظور آورده شده اند که بتوانید شناخت اولیه و قدری مشخص از خودتان بدست بیاورید.


افسردگی

هراس و ترس

رابطه با شریک زندگی

افکارناکارآمد

شخصیت

خوشبین و بدبین

سنجش میزان استرس


اختلالات روانی

(دردست تهیه)

اختلالات شخصیت

(دردست تهیه)

مشکلات رفتاری

(دردست تهیه)